PERSOONLIJKE GEGEVENS

Vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid is essentieel voor de dienstverlening van Jeroen Piket Vermogensregie (JPV) , of het nu uw administratie, uw vermogen of uw persoonsgegevens betreft.

JPV neemt de bescherming van uw persoonsgegevens uitermate serieus en daarbij behoren passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Dit doen wij door de toegang tot de gegevens af te schermen en onze veiligheidsmaatregelen regelmatig te controleren. We werken daarmee samen met een IT en Security consultant.

Uw persoonsgegevens worden door JPV zorgvuldig verwerkt en beveiligd, waarbij we de richtlijnen van de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens volgen. Daarnaast is er een geheimhoudingsverklaring in onze Algemene Voorwaarden en Opdracht van Overeenkomst van toepassing.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en om aan de zorgplicht en wettelijke verplichtingen te voldoen verwerken wij persoonsgegevens van u.

Graag lichten wij het privacy beleid aan u toe omtrent de verkrijging en gebruik van uw persoonsgegevens zoals:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum en Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s) en E-mailadres
 • Gegevens betreffende uw vermogen

De bedoelde gegevens zullen voornamelijk van uzelf afkomstig zijn, maar wij verwerken ook gegevens uit publieke en openbare bronnen,  zoals gegevens over ondernemingen en hun vertegenwoordigers via de Kamer van Koophandel en vergelijkbare registers en nieuwsbronnen zoals kranten, vakbladen, internet en sociale media.

Conform wetgeving  verwerken we uw persoonsgegevens alleen in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een Opdracht overeenkomst , ter voldoening aan de wettelijke “know your customer” verplichting en ter verplichting uit hoofde van de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om optimaal uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening en op basis van de wet, ter uitvoering van een overeenkomst.

De gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van het gebruik noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet dit verplicht.

JPV zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Wij delen uw gegevens niet met anderen, tenzij het gaat om:

 • toezichthouders of overheden, wanneer dat wettelijk verplicht is;
 • derden zoals externe adviseurs, waaronder juristen, accountants en belastingadviseurs.

In dergelijke gevallen zullen altijd heldere afspraken bestaan met zulke derden over onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor uw gegevens.

U kunt altijd inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan.

Bovendien kunt u via onderstaande contactgegevens vragen om een kopie van uw gegevens.

WEBSITE DISCLAIMER

Door mijn internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite vermelde informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de website informatie, de dienstverlening en deze Disclaimer, prevaleren de algemene voorwaarden van de dienstverlening.

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt als vorm van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel JPV tracht juiste, volledige en actuele informatie -uit betrouwbaar geachte bronnen- aan te bieden, verstrekt JPV expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Er kunnen aan de verstrekte informatie op deze website geen rechten worden ontleend.

JPV laat deze internetsite vanuit Nederland beheren en onderhouden en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen.  Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

JPV garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JPV.

U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

JPV verzamelt geen persoonlijke gegevens via haar website.

Om statistieken over website bezoek te analyseren worden geanonimiseerde gegevens gebruikt.

Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om het aantal bezoekers van onze website bij te houden en om inzicht te krijgen over het gebruik van onze website. Google heeft geen toestemming om de via Google analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten of te delen met derden. Daarnaast wordt het verkregen IP-adres door Google geanonimiseerd.

De partij die onze website beheert heeft eveneens vakkundige veiligheidsmaatregelen genomen.

Conform de AVG heeft u een aantal rechten maar omdat de website geen persoonlijke gegevens opslaat, zal een beroep op deze rechten hiervoor niet van toepassing zijn.

U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over onze privacy policy of als u uw data wilt bekijken, aanpassen of verwijderen.

E-MAIL DISCLAIMER

JPV heeft voor zijn on line communicatie, computer gebruik en email verkeer marktconforme voorzorgsmaatregelen laten nemen door IT en Security expertsom dit goed en veilig te laten functioneren, maar dit is mede afhankelijk van vele externe factoren en partijen. Als gevolg hiervan kunnen we de beveiliging van berichten die u per e-mail aan JPV zendt, nooit 100% garanderen.

JPV raadt voorzichtigheid aan met vertrouwelijke informatie per e-mail aan JPV te zenden.

Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan JPV te zenden, aanvaardt u eventuele praktijk risico’s.

JPV sluit elke aansprakelijkheid uit m.b.t. website gebruik en emailverkeer en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onverhoopte directe, indirecte, uitzonderlijke, incidentele, immateriële of vervolgschade (inclusief gederfde winst) inzake :

 • tekortkomingen , virussen of andere tekortkomingen in apparatuur en andere software met betrekking tot de toegang tot of het gebruik van deze internetsite;
 • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van verzonden informatie naar JPV of naar u;
 • misbruik van deze internetsite;
 • verlies van gegevens;

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot de directie van JPV en de door JPV geconsulteerde IT en Security Experts tenzij er sprake is van grove nalatigheid.

Een JPV email bericht (inclusief eventuele bijlagen) is vertrouwelijk en kan een voorkeursrecht hebben. Als u het per abuis heeft ontvangen, dient u de afzender hiervan per e-mail op de hoogte te stellen en het bericht van uw systeem te verwijderen. Elk ongeoorloofd gebruik of de verspreiding van dit bericht, geheel of gedeeltelijk, is ten strengste verboden. Houd er rekening mee dat e-mails kunnen worden gewijzigd. JPV is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatie binnen deze communicatie, noch voor enige vertraging in de ontvangst of schade aan uw systeem.

JPV garandeert niet dat de integriteit van de communicatie wordt gehandhaafd, noch dat deze vrij is van virussen, intercepties of storingen.

Op de website van JPV en gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.